top of page

INTEGRITETSPOLICY

 

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på EB-Kök att du har förtroende att låta oss hantera och lagra personuppgifter om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. I denna integritetspolicy vill vi förklara hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

 

Därför behöver vi dina personuppgifter

Vi vet att du som kund förväntar dig en viss nivå av service, smidighet, kunskap och kundkännedom i din relation till oss och vi är glada att tillhandahålla det. För att EB-Kök ska kunna ge dig ett så relevant och korrekt bemötande som möjligt. Detta är bakgrunden till varför personuppgifter alls behandlas av EB-Kök.

I vårt digitaliserade samhälle idag finns flera anledningar till varför personuppgifter lämnas och behandlas, exempelvis för att beställningar, leveranser, ev. kreditköp ska kunna genomföras, säkra returer ske, identiteter bekräftas, bedrägerier undvikas, korrekt kundservice tillhandahållas.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, för att kunna leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder. Även kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys, affärsutveckling, kundupplevelse, information och marknadsföring kräver viss behandling av dina personuppgifter. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder vidare dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning och identifiering av person.

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

EB-Kök Production Svenska AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar.
Organisationsnummer: 556716-3109. Adress: Anderbäcksvägen 13   611 75  Enstaberga
Telefon: 0155-575 01,  e-post: mail@ebkok.se

 

Personuppgifter och hur vi hanterar dem

EB-Kök är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som vi samlar in och som du delar med oss. OBS! Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för dig som har enskild firma.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är uppgifter som rör våra kund- och leverantörsrelationer. Det är i huvudsak uppgifter som är kopplade till ditt köp – till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Det kan även vara annan information som lämnats vid kontakter med oss. 

 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part. Vid kreditansökningar erhåller inte EB-Kök några fler personuppgifter från kreditföretag än de som du som kund redan lämnat vid ansökan.

 

Hur får vi använda dina personuppgifter?

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR), en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att:

1) för att fullgöra ett avtal med dig eller
2) för att fullgöra en för EB-Kök rättslig förpliktelse.
    Behandlingen av dina personuppgifter får också göras:
3) efter en intresseavvägning eller
4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Inom olika områden anlitar EB-Kök underleverantörer. Det innebär att även de kan behöva viss information om dig som kund. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss. Detta regleras i ett så kallat Personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
– IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

– Affärssystem. (företag som hanterar webbeställningar, fakturor, bokföring).
– Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
– Fraktbolag som sköter leveranser av varor

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (exempelvis olovlig tillgång, förstörelse eller skada). Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra redovisade ändamål har tillgång till dem.

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

För att kunna tillhandahålla produkter, service och support behöver vi samla in, behandla och lagra dina personuppgifter. Nedan följer exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta, samt hur länge dina personuppgifter finns sparade i våra system.

 

  1. När du gör ett köp hos oss på EB-Kök

Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras då du genomför ett köp hos oss. Köp kan genomföras via hembesök, på mässor, i vår webbutik, via telefon, på våran fabrik, i butik och via mail.
Vi lagrar och behandlar personuppgifterna i vårt affärssystem för att kunna:
– fullfölja ditt köp
– fullfölja leveransen av varan med tillhörande avisering av leverans och kontakter vid eventuellt försenad leverans
– hantera returer och reklamationer
– fullfölja garantiåtagande mm

De personuppgifter vi lagrar är:
Namn, adress, postadress, telefonnummer, i förekommande fall ip-adress (vid order via webbutik), personnummer (vid företagsköp enskild firma), mailadress.

 

Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen:
Köpeavtal och leveransavtal med kund samt garantiåtaganden

Personuppgifterna lagras i vårt affärssystem enligt bokföringslagen i 7 år, därefter även garantitid beroende på typ av produkt i upp till 25 år.
Personuppgifterna som inkommer via ordrar i webbutiken sparas även på e-handelsplattformen i 6 månader.
Personuppgifter som inkommit via mail och brev raderas omgående alt senast då de blir överförda i vårt affärssystem.

 

Offerter
Offerter med förekommande personuppgifter sparas i vårt affärssystem i 90 dagar.

 

Specialbeställningar
Vid köp som går direkt via leverantör (specialbeställningar) blir leverantören ett Personuppgiftsbiträde. Personuppgifter kan då förekomma då även via leverantörsfakturor samt i orderbekräftelser via mail. Leverantörsfakturorna sparas i enlighet med bokföringslagen i 7 år medan orderbekräftelser sparas i upp till 2 år.

 

Ansökan om faktura
Om du som företagare ansöker om att bli fakturakund sparar vi dina uppgifter i vårt affärssystem. Ansökningar via brev kastas omgående då uppgifterna är införda i affärssystemet. Ansökningar via mail eller pärm sparas i 2 år. Kreditkontroller sker via personuppgiftsbiträde.

 

  2. Korrespondens via e-post

Personuppgifter lagras och behandlas då du kontaktar oss, eller vi kontaktar dig via e-post. Vilka personuppgifter det gäller beror på i vilket ärende du kontaktar oss.

E-post gällande allmänna frågor
De personuppgifter vi lagrar är: Namn, e-post, adress, telefonnummer
Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen: Intresseavvägning
Uppgifterna sparas: På mailserver i upp till 120 dagar.

Orderbekräftelser/ordererkännande via mail
De personuppgifter vi lagrar är:  Namn, e-post, adress, telefonnummer
Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen: Köpe- och leveransavtal
Uppgifterna sparas: På mailserver i upp till 120 dagar.

E-post gällande returhantering
De personuppgifter vi lagrar är: Namn, e-post, adress, telefonnummer, kontonummer
Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen: Fullfölja retur, återbetalning
Uppgifterna sparas: På mailserver i upp till 120 dagar.

E-post gällande reklamationer
De personuppgifter vi lagrar är: Namn, e-post, adress, telefonnummer
Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen: Fullfölja garantiåtagande
Uppgifterna sparas: På mailserver i upp till 120 dagar.

 

 

  3. Leverantörsrelationer

Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras för att säkerställa och fullfölja de avtal vi har med våra leverantörer.

De personuppgifter vi lagrar är: Namn och e-post till kontaktpersoner
Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen: Köpe- och leveransavtal samt berättigat intresse

Personuppgifterna lagras i vårt affärssystem samt på mailserver tills dess att leverantören meddelar ny kontaktperson eller önskan om att ta bort berörd kontaktperson. Personuppgifterna lagras i pärmar i 7 år enligt bokföringslagen.

 

 

 

Dina rättigheter

Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta.

 

Rätt till tillgång
Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag per år över vilka personuppgifter som finns registrerad om dig. Registerutdraget sänds till din hos oss registrerade adress.

 

Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få dessa rättade.

 

Rätt till radering
Personuppgifter sparas så länge du är kund hos EB-Kök och som längst 25 år (garantiåtagande). Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan dröjsmål få följande personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
– Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
– Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl      

   som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om personuppgifter raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut personuppgifter om dig till, om att denna

   radering har ägt rum. 

 

 

Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att det finns intressen som väger tyngre. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter.
Behandlingen kan begränsas i följande situationer:
– När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
– När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
– När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling.
– När du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter under den tid som kontrollen pågår.
– Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut
den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. 

 

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut och personuppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

 

 

Ändring av Integritetspolicy

EB-Kök har rätt att uppdatera och ändra i Integritetspolicyn. Ändringarna kommer att informeras om på www.ebkok.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på www.ebkok.se i ned laddningsbart format och via EB-Kök’s kontor och säljare

 

Klagomål och anmälan

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss på EB-Kök snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen då Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen dock så ska EB-Kök alltid först få möjlighet att åtgärda brister alt felaktigheter i hanteringen.

Om en personuppgiftsincident inträffar är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident kan vara en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Det kan också vara en händelse som leder till obehörig åtkomst av de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcks.

 

Kontaktuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig EB-Kök Production Svenska AB

EB-Kök Production Svenska AB ansvarar för personuppgifter som behandlas och bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

EB-Kök Production Svenska AB (Org.nr: 556716-3109)
Anderbäcksvägen 13

611 75 Enstaberga
Telefon: 0155-575 01

e-post: mail@ebkok.se

 

 

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Ändra godkännande av hur vi hanterar personuppgifter
Du kan alltid återkalla dina samtycken genom att kontakta oss.
Telefon: 0155-575 01, e-post: mail@ebkok.se

 

Begära tillgång till personuppgifter
Som privatperson har du rätt till att få information om vilken data vi behandlar om dig. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas personligen samt innehålla uppgift om namn, personnummer, adress, telefon/mobilnummer.

Skicka begäran till:

EB-Kök Production Svenska AB

Anderbäcksvägen 13

611 75 Enstaberga
Telefon: 0155-575 01
Utdraget sänds till din hos oss registrerade adress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

 

Begära rättelse av personuppgifter
Kontakta oss på telefon: 0155-575 01 eller e-post: mail@ebkok.se

 

Begära radering av personuppgifter

Kontakta oss på telefon: 0155-575 01 eller e-post: mail@ebkok.se

 

Invända till behandling av personuppgifter
Kontakta oss på telefon: 0155-575 01 eller e-post: mail@ebkok.se

 

Rätt till dataportabilitet av personuppgifter
Kontakta oss på telefon: 0155-575 01 eller e-post: mail@ebkok.se

 

För mer information är du alltid välkommen att kontakta EB-Kök via hemsidan (www.ebkok.se), via e-post mail@ebkok.se eller telefon 0155-575 01.

bottom of page